İç Kontrol Eylem Planı

KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI NASIL HAZIRLANIR İÇ KONTROL SİSTEMİ NASIL OLUŞTURULUR DANIŞMANLIK HİZMETİ

Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı hazırlama İç Kontrol Sistemi Oluşturma ile ilgili , “kamu kurumunun mevcut iç kontrol sistemini Kamu İç Kontrol Standartları ile uyumlu hale getirmek için yapılması gereken çalışmalar ile bu çalışmaların başlama ve bitirme tarihlerinin, sorumlu ve işbirliği yapılacak birim, kurul, grup ve kişilerin belirlenmesi, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması amacıyla hazırlanır.

Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı, “kurum”un tüm organlarını ve çalışanlarını kapsar.
Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55 inci maddesi,
Bu maddeye dayanılarak 31.12.2005 tarihli ve 26040 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
Bu yönetmeliğin 5 inci maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine dayanılarak hazırlanmalıdır.

Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı çerçevesinin “kurum” tarafından algılanması, farkındalığının sağlanması için bir eğitim programı uygulanmalıdır.
İç Mali Kontrol Standartları Tebliğine göre kurulması gereken iç kontrol yapısının 5 bileşen – 18 standart – 79 alt başlık için kurumun mevcut durumu, stratejik plan beklentileri gözden geçirilmeli, çözümlenmeli ve dokümante edilmelidir.

ic_kontrol_sistemi_danismanlik

Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde beş bileşen esas alınarak aşağıdaki 18 standart ve her bir standart için gerekli toplam 79 genel şart belirlenmiş bulunmaktadır. Belirlenen bileşenler ve standartlar şunlardır:

1- Kontrol Ortamı Standartları
Standart: 1- Etik Değerler ve Dürüstlük
Standart: 2- Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
Standart: 3- Personelin yeterliliği ve performansı
Standart: 4- Yetki Devri
2- Risk Değerlendirme Standartları
Standart: 5- Planlama ve Programlama
Standart: 6- Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
3- Kontrol Faaliyetleri Standartları
Standart: 7- Kontrol stratejileri ve yöntemleri
Standart: 8- Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
Standart: 9- Görevler ayrılığı
Standart: 10- Hiyerarşik kontroller
Standart: 11- Faaliyetlerin sürekliliği
Standart: 12- Bilgi sistemleri kontrolleri
4- Bilgi ve İletişim Standartları
Standart: 13- Bilgi ve iletişim
Standart: 14- Raporlama
Standart: 15- Kayıt ve dosyalama sistemi
Standart: 16- Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
5- İzleme Standartları
Standart: 17- İç kontrolün değerlendirilmesi
Standart: 18- İç denetim

Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı için
Standart No
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı
Kurumdaki Mevcut Durum
Eylem No
Öngörülen eylem veya eylemler
Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri
İşbirliği yapılacak birim(ler)
Çıktı / sonuç
Tamamlanma Tarihi
Açıklama

Başlıklarını içerecek bir tablo hazırlanarak “kurum” tarafından öngörülen eylemler birleştirilecektir. Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı ilgili onaylardan sonra uygulanmaya başlayacaktır.

Kamu İç Kontrol Sistemi oluşturma ile ilgili aşağıdaki uyarılarımız mutlaka dikkate alınmalıdır.

İç kontrol sistemi, mali iş ve işlemlerle sınırlı değildir.
En üst kademeden en alt kademeye tüm kurum çalışanlarının sorumluluğundadır.
İç kontrol sisteminin oluşturulması, işletilmesi, izlenmesi ve geliştirilmesinden yönetim sorumludur.
İç kontrol sistemi, belli noktalarda, belli alanlarda ve belli zamanlarda değil; tüm faaliyetleri kapsayan devamlılık esasına dayanan bir süreçtir.
Sadece yazılı dokümanlara dayanmaz. Güçlü ve pozitif bir ortamı da ifade eder.

Eğitim Danışmanlık Firması olarak şu ana kadar iç kontrol sistemi oluşturmak isteyen bütün kamu kurumlarına iç kontrol sistemi oluşturma ve Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı Hazırlama danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Görüştüğümüz kurumların bazıları Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planını  Maliye Bakanlığının zorlaması ile yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi açısından hazırladıklarını gördük fakat incelediğimiz Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planları hiç bir şekilde iç Kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde kurulmasına yardımcı olacak eylemler değil yapılan işlem genellikle yasal yükümlülük yerine getirilsin Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planımız olsun mantığı ile hazırlanmış.

Şunu unutmamalıyız ki iç kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi için mutlaka Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planının sağlıklı ve profesyonel bir uzmanın gözetiminde ve yönlendirilmesi ile hazırlanmalı. başka bir kurumun hazırlamış olduğu Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planına benzeterek hazırlamak sadece yasal yükümlülüğü yerine getirmek anlamı taşır ve kurulacak iç kontrol sistemine hiç bir faydası yoktur. o yüzden Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı hazırlanmış kurumlarda bile İç Kontrol Sistemi oluşturma danışmanlığı yapmadan önce Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planını tekrar gözden geçirmekteyiz ve katılımcı bir yaklaşımla revize etmekteyiz.