Stratejik Plan Eğitimimiz

5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre farklı konu başlıklarını içerebilmektedir. Müşterilerimiz ile gerçekleştirilen ön görüşmelerde eğitim ve danışmanlık hizmetimize ait kapsam ve içerik birlikte oluşturulmaktadır. Müşterilerimizin tercihlerine göre kendi ofislerinde veya firmamızca hazırlanan il içi veya il dışı eğitim merkezlerinde çalışmalar katılımcıların dikkatlerini tam olarak verebilecekleri dinlendirici sosyal ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Bu konu başlıkları şunlardır

Stratejik Planlar; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine istinaden Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yayınlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanır.
Eğitimde katılımcılara temel kavramlar açıklanarak örnekler ve masabaşı çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Konu başlıkları ;
Durum Analizinin (GZFT, PEST) temel kavramları,
Stratejiler nasıl belirlenir? (GZ-FZ-FT-GT Matrisi),
Misyon, Vizyon ve Değerlerin temel kavramları,
Stratejik Amaçların ve Hedeflerin nasıl belirlenmesi gerektiği,
Performans Göstergelerin belirlenmesi.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Kamu idarelerine , kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırma zorunluluklarının açıklanması amaçlanmaktadır.
Bu eğitimde, performans programlarının yapımında ortaya çıkan ve kurum stratejik planında revize gerektiren yanlışlıkların yapılmasını engelleyerek, hazırlık döneminin geri dönüşlerle uzamasını engellenmesi hedeflenmektedir.
Konu başlıkları;
Stratejik planın ve performans programının temel kavramları,
Stratejik plan ve performans programı bağlantısı nasıl kurulur?,
Stratejik amaç ve hedeflerin performans hedefi haline dönüştürülmesi,
Faaliyet ve projelerin belirlenmesi,
Faaliyet ve projelerin performans göstergelerinin belirlenmesi.