Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

6698 Sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
  Veri Sorumlusu; “5N1K Organizasyon SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.” (kısaca “5N1K GROUP”) olup, işbu aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kanun’nun 10. Maddesi uyarınca “Müşterilere” yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.
 2. Tanımlar
  Kimlik: Ad Soyad ve TC Kimlik No’yu ifade eder.

İletişim: Müşteri tarafından kendi isteği ile verilen telefon, e-posta ve açık adresi ifade eder.

Fiziksel Mekan Güvenliği: İşyerine giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları,

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf ve çağrı merkezi ses kayıtları vb.

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

Kişisel verileri işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Müşteri İşlem:Fatura, sipariş bilgisi, banka hesap bilgileri, talep, şikayet, öneri ve benzeri bilgileri ifade eder.

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler ve benzeri bilgiler,

Politika: Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve İmha Politikası.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olanı ifade eder.

 1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ
  İşyerimiz ile ticari faaliyette bulunan gerçek kişi müşterilerimizin kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz (telefon, adres, eposta), fiziksel mekân güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, müşteri ve hukuki işlem verileri gibi işin gerektirdiği kişisel veriler işlenmektedir.
 2. VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
  Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı veya elektronik ortamda yapılan başvuru formları, sözleşmeler, görsel ve işitsel kayıtlar, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, müşteri talep ve işlem belgeleri, ilgili kişi tarafından sunulan diğer belgeler, Web sitemiz, telefon, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta ve SMS sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin 5. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Mali Mevzuat, Türk Ticaret Mevzuatı, Türk Borçlar Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca ticari faaliyet, sözleşmenin ifası, hak tahsisi, kullanılması ve korunması hukuki sebepleri kapsamında ve ürün veya hizmet satış ve satış sonrası hizmetlerin verilebilmesi için (Tüketici hakları) işlenmektedir.
 3. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
  Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re‘sen yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
  Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak koşuluyla, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve Politikanın 6. bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde kişisel veriler “5N1K GROUP” tarafından yurt içinde ve/veya yurt dışına aktarılabilir. Kişisel verilerin aktarımda bulunulabileceği kişi grupları ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmiştir; Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütebilmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hizmet aldığımız meslek danışmanları, YMMM/SMMM, denetçiler, yetki verilen avukatlar, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketler, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla hissedarlar vb. İlgili gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilir.
 2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN / İLGİLİ KİŞİ / HAKLARI NELERDİR?
  Kanun’un 11. maddesinde ilgili kişinin hakları düzenlenmiştir. Buna göre, “5N1K GROUP” faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak ilgili kişi veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Şirketin internet adresinde bulunan “Kişisel Veri Talep Formunu” doldurarak, formda belirtilen yöntemlerden sizin için uygun olanı ile “kimliğinizi ispatlamak suretiyle” başvuruda bulunabilirsiniz. Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan hususlarda başvuru yapmanız halinde, talebinizin içeriğine göre en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin hakları ile ilgili detaylı bilgiyi www.villayapi.com web sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve İmha Politikasından” edinebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNUN ÜNVAN VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Unvan : 5N1K Organizasyon SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E-Mail Adresi : [email protected]

Telefon Numarası : +90(312) 430 70 00

Adresi : Maltepe Mah. G.M.K. (Gazi Mustafa Kemal) Bul. No:67/6 Çankaya/ANKARA / TURKEY

Lütfen yazılı başvuru halinde konuyu zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgi Talebi” şeklinde belirtiniz.